Home / Archive for "2009"

Archives

Emotion Indicator

Emotion Indicatorเครื่องมือวัดความรู้สึก แนวความคิด ผลงานได้แสดงปรัชญาและการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน การตรวจสอบระดับของอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถที่ จะวัดได้ เมื่ออารมณ์ความรู้สึกนั้นยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำได้คือการสังเกตสิ่งที่หลงเหลือจาก อารมณ์ความรู้สึกที่ได้แสดงออกมาแล้ว ความพยายามในการตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ที่หลงเหลืออยู่ อาจเป็นความพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ชม และผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้วยทิ้งไว้ ภายในตัวตนของข้าพเจ้า ระดับของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายในได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือตัวตน ของข้าพเจ้าไปมากน้อยแค่ไหน หรือจริงๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย เพียงแต่ทุกๆอย่าง ดำเนินไปตามวิถีทางของมันเอง เพียงแค่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของสิ่งที่ดำเนินไป เพียงแต่บางสิ่งที่เข้ามากระทบ ทำให้เราเกิดความสับสนกับองค์ประกอบต่างๆที่มารวมกันแล้ว ดำเนินไป ยิ่งถ้ามีสิ่งที่มากระทบรุนแรงขึ้น ปฎิกิริยาตอบสนองที่ทุกๆสิ่งในธรรมชาติมีอยู่จะดำเนิน กระบวนการของมัน แล้วทำให้ความแปลกแยกแตกต่างเกิดขึ้นในกระบวนการของการดำเนินไป ขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนั้นการประคับประคองให้องค์ประกอบต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างที่มันควรจะเป็น อาจเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ชีวิตเกิดความปกติสุขขึ้น ยิ่งถ้าเกิดการ เรียนรู้ในการเข้าใจระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง”การเข้าใจ”ในที่นี้คือการหาเหตุและผลบน พื้นฐานของความเป็นไปได้ของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดย ที่”การเข้าใจ”นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กระบวนการที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ และองค์ประกอบที่ ดำเนินอยู่ ดังนั้นสิ่งที่”การเข้าใจ”สร้างให้เกิดขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากความจริง หรือเป็นแค่ สิ่งที่สมควรให้เรารับรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการเข้าใจและการควบคุมระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้นั้น ย่อมทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบเรียบ และเป็นปกติสุข………………………….หรือไม่ ““สิ่งที่ค้นหาอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคำตอบ” “ทั้งทั้งที่เรารู้คำตอบแต่เราก็ยังอยากหาอีก””...