Home / Archive for "2006"

Archives

The Beauty of a Broken Pattern

The Beauty of a Broken Pattern ความงามของรูปแบบที่ถูกทำลาย แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบหรือแบบแผนของดาวเพดานที่ถูกทำลายลงด้วยการกระทำของผู้ชมงานโดยข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบรูปแบบหรือแบบแผนของดาวเพดานที่คล้ายกับรูปแบบหรือแบบแผนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทุกคนต้องการรูปแบบการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ แต่เมื่อชีวิตต้องดำเนินไปในสังคม สิ่งที่มากระทบทำให้ชีวิตขาดความสมบูรณ์ไป เช่นเดียวกับการที่ผู้ชมงานทำให้เข็มหมุดที่เรียงตัวเป็นรูปแบบของดาวเพดานหลุดร่วงลงมา  ซึ่งผู้ชมแต่ละคนอาจจะเก็บมันติดเข้าไปตามรูปแบบเดิมหรือทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่สนใจกับมันก็ตาม แต่สิ่งที่ผู้ชมและข้าพเจ้าได้รับคือความไม่สมบูรณ์แบบของดาวเพดานที่เกิดขึ้นจากการหลุดร่วงไปของเข็มหมุด  ซึ่งข้าพเจ้าถูกทำให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชม  แต่ผู้ชมนั้นได้รับความไม่สมบูรณ์จากการกระทำของตนเอง โดยที่ผู้ชมแต่ละคนอาจจะรู้สึกถึงผลที่ได้รับแตกต่างกันออกไป  กระบวนการที่สำคัญในขั้นตอนนี้คือพื้นไม้ที่ข้าพเจ้าใส่สปริงไว้ด้านล่าง  เมื่อผู้ชมเดินเข้ามาภายในผลงานแล้วเหยียบเท้าลงบนพื้นโดยที่ไม่ทันคาดคิดพื้นจะยุบตัวลงไปตามน้ำหนักตัวของผู้เหยียบ ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับเวลาที่ก้าวลงพื้นต่างระดับ  โดยที่ ไม่ได้่รับรู้มาก่อนว่าพื้นไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้น โดยที่ทุกคนคงเคยได้รับประสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจเทียบเคียง ได้กับการบรรลุธรรมของพระในลัทธิเซน  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันอาจให้อะไรๆกับเราได้มากมายกว่าที่เราคาดไว้ ชื่อผลงาน : ความงามของรูปแบบที่ถูกทำลาย เทคนิค: ภาพพิมพ์อิงค์เจ็ท แม่เหล็ก เข็มหมุด ขนาด: 250 x 250 x 250 ซ.ม. ปีที่ทำ: 2549 Title : The Beauty of a Broken Pattern Technique : Inkjet...

The Beauty of a Broken Language

The Beauty of a Broken Language ความงามของภาษางูๆ ปลาๆ แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของภาษานั้นเกิดจากความไม่เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม  ความเชื่อ และอีกหลายๆอย่างของภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราใช้สื่อสารกัน ซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคย ความไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างชัดเจนทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันไป ตามแต่ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน ความแตกต่าง ทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปของแต่ละคนทำให้การสื่อสารขาดความสมบูรณ์ ข้าพเจ้าใช้รูปแบบของสื่อในการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่นำเสนอตัวอักษรในภาษาต่างๆ ประกอบกับคำอ่านที่บอกความหมาย ด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวนั้น แต่ข้าพเจ้าใช้ภาษา นำเสนอในรูปแบบของภาษาอื่นแต่คำที่บอกความหมายนั้นออกเสียงเป็น ภาษาไทย ผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้านำภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยภาษาที่สอง ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้ และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ แต่ถ้าภาษานั้นกลับนำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้ และไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง ชื่อผลงาน : ความงามของภาษางูๆ ปลาๆ เทคนิค: เทคนิคผสม ขนาด: แปรผันตามพื้นที่ ปีที่ทำ : 2549 Title : The Beauty of a Broken Language Technique : Mixed Techniques...