Home / Archive by Category "Academic Research Paper"

Archives

การทำความเข้าใจชีวิต

อกสารฉบับนี้เป็นเอกสารวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้
เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” เอกสารวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์นี้ เป็นการรวบรวมขั้นตอนและ
รายละเอียดทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตของผลงาน ที่มาของแนวความคิด วิธีการ
ดำเนินการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ บทสรุป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารวิชาการประกอบผล-
งานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้สนใจต่อไป