Home / Eco Recycle : Time and Identity

Eco Recycle : Time and Identity

Eco Recycle : Time and Identity

การนำกลับมาใช้ใหม่ : เวลาและอัตลักษณ์

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เราใช้สิ่งต่างๆไปอย่างมากมาย สิ่งของและผลิตภัณท์ต่างๆ โดยเฉพาะ เวลา และ ความเป็นตัวตน (อัตลักษณ์) ใช้แล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป กระบวนการใช้ การทิ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่ มีขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

ก่อนจะกล่าวถึงกระบวนการใช้ จำเป็นต้องกล่าวถึงกระบวนการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน กระบวนการสร้างเป็นกระบวนการสร้างรูปร่าง รูปทรงของสิ่งๆหนึ่งขึ้นมา จากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆเช่น รูปลักษณ์ หน้าที่ วิธีการใช้งาน รวมทั้งสัญญลักษณ์ต่างๆที่ถูกบรรจุรวมกับรูปลักษณ์ทางกายภาพ สร้างเป็นอัตลักษณ์ของสิ่งนั้นๆขึ้นมา กระบวนการสร้างเป็นการเพิ่มเวลาเข้าไปในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เวลานั้นจะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆจวบจนถึงกระบวนการต่อไป

กระบวนการใช้ เป็นกระบวนการใช้งานตามหน้าที่ของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่กระบวนการใช้นั้นมีกระบวนการลดทอนอัตลักษณ์ของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา กระบวนการสร้างเป็นกระบวนการเพิ่มเวลา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ เวลาที่เพิ่มขึ้นในการสร้างอัตลักษณ์เท่ากับเวลาที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่ถูกสร้าง แต่กระบวนการใช้เป็นการลดเวลาในการลดทอนอัตลักษณ์ให้เท่ากับเวลาที่เพิ่มขึ้นในการใช้งาน การใช้งานตามหน้าที่ของสิ่งนั้นๆทำให้เวลาเพิ่มขึ้น และการใช้งานตามหน้าที่ของสิ่งนั้นๆทำให้อัตลักษณ์สูญหายไปพร้อมๆกับเวลาที่ลดลง เมื่อลักษณะทางกายภาพเสื่อมโทรมลงและอัตลักษณ์ถูกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงเดินเร็วขึ้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการทิ้ง

กระบวนการทิ้ง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิ่งต่างๆหมดสภาพ และอัตลักษณ์ถูกทำลายลง กระบวนการทิ้งทำให้เวลาหยุดนิ่งกลายสภาพเป็นสูญญากาศ ซึ่งสิ่งที่ถูกทิ้งจะล่องลอยวนเวียนอยู่ในพื้นที่นั้นไปมา รอเวลาที่จะกลับมามีอัตลักษณ์ และเดินทางไปบนแท่งเวลาอีกครั้ง

กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกระบวนการนำสิ่งที่ถูกทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่สูญหายไปกลับมาได้ทั้งหมด สิ่งที่ถูกทิ้งให้ล่องลอยอยู่ในภาวะสูญญากาศได้ถูกเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ และอัตลักษณ์ของสิ่งนั้นๆออกไป การนำกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการนำสิ่งที่หลงเหลือมาผ่านกระบวนการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่กระบวนการสร้างใหม่ในขั้นตอนนี้แตกต่างจากกระบวนการสร้างที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนเริ่มต้นของสิ่งนั้น แต่ขั้นตอนนี้สิ่งที่สูญหายไปทั้งอัตลักษณ์และเวลานั้นยากที่จะนำกลับมาได้เหมือนเดิม มันคงหลงเหลือกลับมาได้เป็นบางส่วน ที่เวลาและอัตลักษณ์ยังคงนำพาตัวของมันเองกลับมาได้ กระบวนการสร้างใหม่นี้เป็นการเพิ่มเวลาและรายละเอียดที่เป็นสิ่งบ่งบอกอัตลักษณ์ เช่นกล่องใส่ผลิตภัณท์ รายละเอียดที่อยู่ภายนอกกล่องเป็นสิ่งบ่งบอกอัตลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน แต่เมื่อสิ่งที่อยู่ภายในหายไป สิ่งที่บ่งบอกอัตลักษณ์ที่อยู่ภายนอกก็หายไปด้วย แต่กระบวนการของการนำกลับมาใช้ใหม่ คือการสร้างรายละเอียดภายนอกที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายในขึ้นมาใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน และสร้างความเชื่อใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาตามที่เห็นจากรายละเอียดภายนอก

ถ้าเราเปรียบเทียบกล่อง 1 กล่อง เป็นมนุษย์ 1 คน มนุษย์หลายๆคน เป็น 1 สังคมแล้ว การเกิดกระบวนการที่ซำ้ไป ซำ้มาของกระบวนการสร้าง การใช้ การทิ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่จะดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนทำให้ความเข้าใจ ความเชื่อของเราถูกทดแทน สร้างใหม่ จนยากที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งใดคือความจริง ความลวง และความหมายที่ถูกสร้าง ถูกใช้ ถูกทิ้ง และถูกนำกลับมาสร้างความเชื่อ ความจริงขึ้นมาใหม่ จึงทำให้การรับรู้ของเราถูกชี้นำ เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เป็นมายา ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของกระบวนการนี้ไปตลอดกาล

ชื่อผลงาน: การนำกลับมาใช้ใหม่ : เวลาและอัตลักษณ์
เทคนิค : สีอคริลิกบนกล่องกระดาษ
ขนาด : ขนาดแปรผันตามพื้นที่
ปี : 2555 – 2556

Title : Eco Recycle : time and identity
Technique : Acrylic on cardboard box
Size : dimension variable
Year : 2012 -2013