Home / I see what you saw

I see what you saw

I see what you saw

ฉันเห็นในสิ่งที่เธอเคยเห็น

Artist statement “ I see what you saw “

การรับรู้มักมาพร้อมกับความรู้สึกของมนุษย์เสมอ มนุษย์สร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งเกิดขึ้น แล้วก็หายไป แต่บางครั้งเกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งค้างอยู่อย่างนั้น ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นพัฒนาไปเป็น อารมณ์ ซึ่งความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นตัวผลักดันให้เรามีทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ แต่มีความคิดบางอย่างที่เกิด ขึ้นหลังจากการรับรู้ เป็นความคิดที่ผ่านการไตร่ตรองจากประสบการณ์ ภูมิหลัง และความเชื่อนั้นมักจะขัดแย้ง กับการรับรู้ พื้นฐานตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น ความขัดแย้งทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นและต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา แล้วส่งผลให้เกิด ความขัดแย้งขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

การต่อสู้กันระหว่างการรับรู้ปกติของมนุษย์ กับความคิดที่ผ่านการไตร่ตรองจากประสบการณ์ ภูมิหลัง และ ความเชื่อนั้นทำให้เกิดการต่อสู้ที่แสดงผลของการต่อสู้นี้ออกมาในรูปแบบของทัศนคติที่แสดงออกผ่าน สัญลักษณ์ ที่แตกต่างกัน การต่อสู้นี้มิได้แสดงลักษณะของความรุนแรง แต่มันแสดงลักษณะของความงามที่ ต่างกันเพียง เล็กน้อยจากทัศนคติที่แตกต่างกัน เพียงแค่นั้นมันก็ส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนอย่าง มากมายมหาศาล จนมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราไปได้โดยที่เราไม่สามารถรู้ตัวได้เลย การต่อสู้นี้เกิดเป็น ความขัดแย้งและส่งผลกระทบมากมายอยู่ภายใน ซึ่งในที่สุดแล้วเราจำเป็นต้องจัดการบางอย่างเกี่ยวกับมัน มิฉะนั้นมันจะส่งผล ต่อเนื่องกับเราต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

จากความคิดที่เกิดขึ้นนี้ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับช่างภาพ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ โดยที่วนิดาสามารถ ถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ภาพถ่ายที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเห็นของวนิดา ประกอบไปด้วย  ทัศนคติ ความรู้สึก และความเชื่อของผู้ถ่าย ซึ่งได้บรรจุลงไว้ในภาพถ่ายแต่ละภาพ จากนั้นวนิดาจะส่งภาพถ่าย มาให้กับ ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าได้รับภาพถ่ายนั้นมาทำให้รู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพถ่ายนั้นได้ถูก จำลองขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งไม่สามารถรับรู้ หรือรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ข้าพเจ้าเพียงแค่เห็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับวนิดา และวนิดาก็มองเห็นมัน แล้วบันทึกมันออกมา นั่นจึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นในสิ่งที่่วนิดาเห็นไป ก่อนแล้ว ข้าพเจ้าจึงทำได้เพียงเห็น คิด และรู้สึกจากภาพถ่ายของวนิดาเท่านั้น แล้วถ่ายทอดมันออกมาตาม ทัศนคติ และวิธีการที่ข้าพเจ้าถนัด เช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งนั่นทำให้การรับรู้ของข้าพเจ้ากับ วนิดาที่มีต่อเหตุการณ์เดียวกันแตกต่างกันออกไป ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติที่เกิดขึ้นระหว่าง “ปัจจุบัน” ของคนคนหนึ่งกับ “อดีต” ของอีกคนหนึ่งในเรื่องเดียวกันจะแตกต่างกันอย่างแน่นอน ซึ่งความ แตกต่างนี้ก่อให้เกิดผลหลายๆ อย่างทั้งความงาม ความขัดแย้ง ความสมดุล ความไม่สมดุล ความสุข ความเศร้า ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง และคนที่เกี่ยวข้องกับเรา รวมถึงสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน สังคมที่มีคนสร้างการรับรู้ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ตลอดเวลา จนทำให้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้เกิดภาพมายาอยู่ทั่วไปในสังคม จนทำให้ความจริงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนหายไปในความรู้สึกตลอดกาล

ชื่อผลงาน : ฉันเห็นในสิ่งที่เธอเคยเห็น
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด : 300 x 2,400 ซม.
ปี : 2560

Title : I see what you saw
Technique : mixed technique
Size : 300 x 2,400 cm.
Year : 2017